+

“I continuo veient les seves cares”. Museu d’Història dels Jueus, Girona.